Follow

Twitter 

to tak jak idziesz do portalu o energetyce a tam transfobka
---
RT @jakubwiech
Albo kiedy idziesz na nagranie i okazuje się, że drugim gościem jest red. Warzecha.

I będziecie mówić o polityce klimatycznej.

A tydzień się jeszcze dobrze nie zaczął.
twitter.com/jakubwiech/status/

Sign in to participate in the conversation
Cysioland's Fediverse Central

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!