Follow

Twitter 

Jak widzę QRT z komentarzem jakiegoś zjeba i widzę że miałem go zablokowanego to się cieszę w sumie że miałem nosa odnośnie zjeba

Sign in to participate in the conversation
Cysioland's Fediverse Central

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!