Follow

Twitter 

Zwykły materac mi dowieźli prosto pod same drzwi klatki. Do mojego auta by się nawet nie zmieścił.
---
RT @bartosznr9
@zauszfirme @niestabiilnie Próbowałaś przewieść kiedyś szafę z Ikei tramwajem?
twitter.com/bartosznr9/status/

Sign in to participate in the conversation
Cysioland's Fediverse Central

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!