Follow

Twitter 

Bo przecież trzymanie smartfona i niepatrzenie w niego sprawia że ktoś zasługuje na śmierć. Testosteron, not even once. twitter.com/sjastrzebowski/sta

Sign in to participate in the conversation
Cysioland's Fediverse Central

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!