PILNE❗️

Prawo i Sprawiedliwość właśnie złożyło wniosek o odrzucenie projektów dotyczących marihuany medycznej i konopi siewnych przygotowanych przez parlamentarzystów z Zespołu ds. Legalizacji Marihuany

#ustawykonopne #marihuanamedyczna

Dlaczego PiS nie chce ułatwić życia pacjentom, którzy korzystają z terapii marihuaną medyczną? To dobre propozycje: refundacja, standaryzacja zaświadczenia, uwzględnienie w standardach kształcenia lekarzy i farmaceutów zagadnień związanych z zastosowaniem konopi.

Follow

@polamatysiak najgorsze że przyjęli Lex Czarnek :<

Sign in to participate in the conversation
Cysioland's Fediverse Central

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!